Disclaimer


Eigendom

Welkom op de website van Transport en Logistiek Vlaanderen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website, hebben een zuiver informatief karakter. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Transport en Logistiek Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden of technische tekortkomingen vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@tlv.be. Transport en Logistiek Vlaanderen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze onjuistheden of technische tekortkomingen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Vertrouwelijkheid

De informatie die via dit bericht wordt verspreid, is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Transport en Logistiek Vlaanderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document en deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Transport en Logistiek Vlaanderen of van derden. De materialen op deze site mogen dan ook slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik worden weergegeven en afgedrukt. Reproductie ervan is te allen tijde verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Transport en Logistiek Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Transport en Logistiek Vlaanderen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Koppeling naar andere websites

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Transport en Logistiek Vlaanderen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Transport en Logistiek Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.tlv.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via info@tlv.be. U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen en vragen in verband met deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk gericht te worden aan Transport en Logistiek Vlaanderen, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze site zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Transport en Logistiek Vlaanderen gevestigd is, bevoegd.