Privacy statement

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Transport en Logistiek Vlaanderen (hierna genoemd 'TLV', 'wij' of 'ons'). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

De huidige privacyverklaring (hierna genoemd 'Privacy Verklaring') is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.tlv.be (hierna genoemd de 'Website') en (ii) alle (commerciële) relaties tussen TLV en haar leden, klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die TLV verzamelt, alsook over de wijze waarop TLV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

TLV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de 'Privacy Wetgeving', te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het u beroepen op de volgende activiteiten of diensten van TLV:

 • bezoeken van de Website
 • aankopen van producten/goederen
 • aansluiten als lid
 • beroep doen op de diensten van TLV
 • inschrijven voor een seminarie, event, opleiding, etc.

impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop TLV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookiepolicy van TLV.

I.    Soorten persoonsgegevens

TLV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsnaam (Bij vennootschappen wordt de vermelding van een familienaam in de naam van de onderneming niet als een persoonsgegeven beschouwd. Enkel bij ondernemingen natuurlijke persoon is er sprake van een persoonsgegeven)
 • Functie in de onderneming
 • Privéadres (in het kader van de nascholing)
 • Geboortedatum (in het kader van de nascholing)
 • Geboorteplaats (in het kader van de nascholing)
 • Rijksregisternummer (in het kader van de nascholing)
 • Facturatieadres
 • Lidnummer
 • Vergunningsnummer
 • Geslacht (om juiste aanspreektitel te kunnen hanteren in onze communicatie)
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan TLV
 • Niches/specialiteiten en landen waarin uw onderneming actief is (om gerichte mailing te kunnen sturen, zodat u enkel nuttige info ontvangt)
 • Certificeringen waarover uw onderneming beschikt
 • IP-adres
 • Accountnaam en wachtwoord extranet
 • […]

U blijft zelf verantwoordelijk voor de correctheid en het up to date houden van de meegedeelde gegevens.

TLV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal TLV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat TLV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II.    Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met TLV
 • Correspondentie met en uitgaande van TLV
 • Afsluiting lidmaatschap van TLV
 • Het opvragen van een offerte
 • Het gebruik maken van de diensten van TLV, al dan niet via de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor webinars, events, seminars, opleidingen, etc.;
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit
 • Het aanmaken van een account

De door TLV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om abonnementen of andere diensten te kunnen afsluiten/aankopen via of bij TLV, …). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III.    Gebruik persoonsgegevens

TLV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met TLV (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere gerichte communicatie
 • Het aanmaken van een account en de bevestiging daarvan
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Registratie van bezoekers aan het gebouw
 • Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, opleiding enzovoort.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het onderzoeken van de financiële situatie van uw onderneming in het kader van de commerciële diensten die u bij TLV afneemt of wenst af te nemen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naargelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met TLV of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op TLV rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TLV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV.    Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

TLV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader kunnen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloudpartners, transport partners voor de levering van bestellingen, externe IT-consultants, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners enzovoort. De persoonsgegevens die u verstrekt bij het inschrijven voor een opleiding kunnen in het kader van een wettelijke verplichting worden doorgegeven aan derden zoals de bevoegde autoriteiten.

Indien het noodzakelijk is dat TLV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat TLV uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer TLV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van TLV.
 • Wanneer TLV of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die TLV heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal TLV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V.    Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI.    Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart TLV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII.    Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’). TLV wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@tlv.be of per post.
Wilt u geen nieuwsbrieven van TLV meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop 'uitschrijven', zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van TLV.

VIII.    Beveiliging persoonsgegevens

TLV verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

TLV zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op een lokale server, op een webserver bij een datacenter in de EER of in de cloud met datacenters in de EER.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van TLV, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat TLV in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. TLV raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met TLV.

IX.    Update Privacy Verklaring

TLV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X.    Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. TLV draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI.    Contacteer TLV

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop TLV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
-    Via e-mail: info@tlv.be,
of
-    Via de post: TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop TLV deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop TLV uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.